คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2561

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
25
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563
การสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2561 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2569)
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 • บรรยายพิเศษนโยบาย"การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ”
  • โดย อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์) Link
 • อภิปราย "เป้าหมายและความต้องการด้านสุขภาพเด็กทุรกันดาร 4.0”
  •  พ.ต.ท.หญิง ดร.ลดาวัลย์ ชาติไทย รอง ผกก. ฝสสน.5 บก.สสน. บช.ตชด.
  •  นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. สพฐ. กศธ.
  •  ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  • ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)
  • น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • อภิปราย "หลักปฏิบัติแนวใหม่ในบริบทถิ่นกันดาร : พัฒนาการเด็ก โภชนาทันตา สุขอนามัยเพศวิถี PA”
  • นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
  • นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
  • นางผุสดี จันทร์บาง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
  • นางปนัดดา จั่นผ่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 • ดร.นภัสบงกช ศุภพิชน์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
 • อภิปราย "หลักปฏิบัติแนวใหม่ในบริบทถิ่นกันดาร : จัดการสุขาภิบาล บ้านชุมชนแวดล้อม ป้องกันควบคุมโรค”
  • นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
  • นายเจริญ หาญปัญจกิจ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
  • ดร.วรยุทธ นาคอ้าย สำานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
  • ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 • บรรยาย "โภชนาการ ไอโอดีน และการตรวจคอพอกในเด็กวัยเรียน”
  • โดย แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย
 •  

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน