คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขฯ ปีงบประมาณ 2560

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
29
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุข
ในการพัฒนาทักษะด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
"ด้วย ๙ ทักษะสุขภาพ”
ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ปีงบประมาณ 2560 กรมอนามัย
ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
 
เอกสารประกอบการประชุม
-
วันที่ 18 มกราคม 2560 
        
        -  บรรยาย "อนามัยแม่และเด็ก บริบทครูตชด.”
              โดย นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
        - บรรยาย "ทุพโภชนาการ เสริมไอโอดีน ตรวจคอพอก”
              โดย แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหะกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย
  
วันที่ 19 มกราคม 2560
 
 ภาคเช้า  
        - บรรยายพิเศษ "ทิศทางการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
           ตามแนวพระราชดำริ”
              โดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
        - บรรยาย "สถานการณ์และการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน”
              โดย อาจารย์แพทย์หญิงสุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ภาคบ่าย  แบ่ง 6 กลุ่ม ฐานความรู้สู่ครูตชด.@ ทักษะสุขภาพ  (ไม่มีไฟล์บรรยาย)
       ฐานความรู้ 1  ตรวจร่างกายเบื้องต้น สุขอนามัย 
           โดย   อ.ดร.แสงเดือน ปิยะตระกูล โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    นางเพ็ญจิตร กาฬมณี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
       ฐานความรู้ 2  ตรวจวัดสายตา ตรวจการได้ยิน
           โดย   นางชนิตา นรดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    น.ส.จุติภัค จันทรโชติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    น.ส.เสาวนีย์ สะรุโณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
      ฐานความรู้ 3  ทันตสุขภาพ
           โดย   นางผุสดี จันทร์บาง สำนักทันตสาธารณสุข
                    นางปนัดดา เหมือนมาตย์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
      ฐานความรู้ 4  ประเมินภาวะโภชนาการ
           โดย   น.ส.ใจรัก ลอยสงเคราะห์ สำนักโภชนาการ
                    น.ส.วรลักษณ์ คงหนู ศูนย์อนามัยที่ 5
      ฐานความรู้ 5  สุขาภิบาลโรงอาหาร น้ำ ส้วม ขยะ
           โดย   นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
                    นางปรียานุช บูรณะภักดี สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
      ฐานความรู้ 6  หนอนพยาธิ มาลาเรีย
           โดย   ดร.วรยุทธ นาคอ้าย กรมควบคุมโรค
                   ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี กรมควบคุมโรค
       - บรรยาย "ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน” (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข)
            โดย   ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                    นางสาวศรีวรา กิ่งแก้ว โรงพยาบาลพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
                    นายเนติ์ ภู่ประสม สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
      - บรรยาย "พัฒนาการเด็กสมวัย ด้วย DSPM”
            โดย   นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
 
วันที่ 20 มกราคม 2560
 
       - "เล่าเรื่องบทเรียนจากวันวาน” โดย ผู้แทน ครู ตชด. 4 นาย 4 ภาค
       - เสวนา "แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียน : สู่สุขอนามัยเด็กตชด.4.0”
             โดย   นางวิภา อัครานนทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
                      นายจิระวัชร มัฏฐารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
                      พันตำรวจตรีวิรัช วรรณะพุก ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
        ผู้ดำเนินรายการ : ดร.วรยุทธ นาคอ้าย กรมควบคุมโรค
       - อภิปราย "นานาทัศนะ : คุณลักษณะห้องพยาบาลของฉัน”
             โดย   ร้อยตำรวจโทวิสูตร สายสุด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ จังหวัดสุรินทร์
                      นายนพสิทธิ์ โชติสถิตย์โภคิน โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
                      นายประวิทย์ เกตุทอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
        ผู้ดำเนินรายการ : นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หัวข้อ
Download
1. แม่และเด็ก บริบทครู ตชด. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
2. ทุพโภชนาการ เสริมไอโอดีน พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
3. ทิศทางการส่งเสริมฯ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
4. คัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน พ.ญ. สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์
5. ระบบรายงานฯ นายนรัญจ์ โกศลเวช สสท.
6. ระบบรายงานฯ รพ.พนมดงรัก นางศรีวรา กิ่งแก้ว
7. โปรแกรมบันทึกผลการสุขภาพฯ นายเนติ์ ภู่ประสม
8. แนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียน นางวิภา อัครานนทสิทธิ์
9. แนวทางการพัฒนาร.ร.ตชด. พ.ต.ต.วิรัช วรรณะพุก

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน