คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมสัมมนาโครงการเด็กไทยสายตาดีเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียนระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2563
35
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2563
การประชุมสัมมนาโครงการเด็กไทยสายตาดี
เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน
 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
เอกสารประกอบการประชุม
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (เฉพาะผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจากศูนย์อนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
  • "ทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2560”  Cluster วัยเรียน 
  • โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  • บรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อเด็กไทยสายตาดี” 
   • นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย
  • อภิปราย "เด็กไทยสายตาดี ความเชื่อมโยงการดำเนินงาน บทบาท และการบริหารเครือข่าย”
   • นายแพทย์ปานเนตร   ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ (บรรยายสด)
   • แพทย์หญิงขวัญใจ    วงศกิตติรักษ์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
   • แพทย์หญิงขจีรัตน์    ปรักเอโก  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่มีไฟล์วิทยากรบรรยาย)
   • นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
  • บรรยาย "ระบบข้อมูลสารสนเทศและการบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ” 
   • นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (ไม่มีไฟล์วิทยากรบรรยาย)
   • นายเอกชัย โพธินันทวงศ์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี (คู่มือการใช้งาน)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
  • อภิปราย "Best Practice การบริหารจัดการระบบการคัดกรองสายตานักเรียน”
   • แพทย์หญิงสุจินตนา ตันฑเทิดธรรม โรงพยาบาลนครปฐม
   • นางวิไลพร คลีกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หัวข้อ
Download
1. “ทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2560” Cluster วัยเรียน
2.กพด. 9 พย.59 ณ โรงแรมเอบีน่าส์
3.การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน_เด็กไทยสายตาดี (รองณัฐพร)
4.การแก้ไขปัญหาสายตา ในเด็กนักเรียน แพทย์หญิงขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
5.เด็กไทยสายตาดี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
6.คู่มือบันทึกl_eye_examination_for_pcu_hosxp
7.คู่มือบันทึกl_eye_examination_for_pcu_jhcis
8.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสายตาเด็ก จังหวัดนครปฐม
9.การบริหารจัดการการคัดกรองสายตาเด็กไทย จังหวัดบุรีรัมย์
10.บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน