http://www.anamai.moph.go.th/soongwai งานส่งเสริมสุขภาพ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โรคร้ายของวัยตกกระ เครือข่ายผู้สูงอายุ ติดต่อเรา

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ
มาตรฐานผู้สูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยที่พึงประสงค์
ผู้สูงอายุในประเทศไทย :
แนวโน้ม คุณลักษณะ และปัญหา
การช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
บทบาทผู้สูงอายุต่อสังคม
ครอบครัว ชุมชน

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2
เครือข่าย (Network)
และ กิจกรรมเครือข่าย
ท่าทีและบทบาท
ของสภาผู้สูงอายุในสังคม
ภาคีความร่วมมือเพื่อสุขภาพ
สรุปสาระข้อแนะนำ
เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม
ความร่วมมือฯ
ทำเนียบเครือข่ายผู้สูงอายุบทความวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ข่าวดอกลำดวน
สูงวัยสนทนา
อ้างอิง'
Download

 1. มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ
 2. มีฟันถาวรใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
 3. มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 4. สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามอัตภาพ

มาตรฐานผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
 1. มีสุขภาพกาย และจิตใจดีตามที่พึงประสงค์

  1.1 มีสุขภาพกายที่พึงประสงค์ คือปราศจากประวัติและอาการของโรคต่างๆ ดังนี้
  1.1.1 โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
  • หัวใจขาดเลือด
  • โรคมะเร็ง
  • โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน
  • โรคข้อเสื่อม
  • โรคเอดส์
  • วัณโรค
  1.1.2 โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
  • โรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้ ให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 150/90 mmhg
  • โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 150 mg


  1.2 สุขภาพจิต
  เกณฑ์สุขภาพด้านจิตใจดี
  1.2.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว และหรือ/เพื่อนบ้านเป็นประจำ
  1.2.2 ไม่มี หรือมีปัญหาด้านอารมณ์และจิต ที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  1.2.3 รู้สึกว่าตนเองมีค่า (รู้ด้วยตัวเอง)
  1.2.4 รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

  ตั้งเกณฑ์ (ไม่จำกัดว่าจะขาดข้อใดข้อหนึ่ง ในสี่ข้อ)
  4 ดีมาก
  3 ดี
  2 พอใช้
  1 ไม่พอใช้

  หมายเหตุ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ ถือว่าสุขภาพจิตดี
 2. มีฟันถาวรที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
  ฟันถาวรที่ใช้งานได้ คือฟันที่อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ และไม่เป็นโรคจนไม่สามารถเก็บรักษาได้ ได้แก่
  2.1. ตัวฟันต้องไม่เหลือน้อยจนไม่สามารถบูรณะใช้การได้
  2.2. ฟันต้องไม่ผุลุกลามทะลุโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถรักษาคลองรากฟันได้
  2.3. ฟันต้องไม่ผุจนเหลือแต่ราก
  2.4. ฟันต้องไม่โยกจากโรคปริทันต์จนเก็บรักษาไว้ไม่ได้

 3. ดัชนีมวลกาย
  นิยาม ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วน ผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ทุกคนสามารถกระทำได้ด้วยตนเองโดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมและวัดส่วนสูงเป็นเมตร และนำมาคำนวณหาดัชนีมวลกาย


  น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม
  (ส่วนสูงเป็นเมตร)2


  ดังนั้นดัชนีมวลกายจึงมีหน่วยเป็นกิโลกรัม / ตารางเมตร (กก./ม2)

  ค่าปกติ
  จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับอัตราตาย โดยทราบว่าผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 25.0 กก./ม2 หรือต่ำกว่า 18.5 กก./ม2 มีอัตราตายสูงกว่า ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 กก./ม.2 ดังนั้นจึงได้มีการใช้เกณฑ์ดังนี้ เพื่อประเมินภาวะพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกายของผู้ใหญ่ทุกอายุ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้

  ภาวะโภชนาการ ดัชนีมวลกาย (กก. / ม2)
  ผอม
  ระดับ 1
  ระดับ 2
  ระดับ 3
  ระดับ 4


  18.5 - 19.9
  17.0 - 18.4
  16.0 - 16.9
  < 16.0
  ปกติ 18.5 - 24.9
  อ้วน
  ระดับ 1
  ระดับ 2
  ระดับ 3


  25.0 - 29.9
  30.0 - 39.9
  > 40.0

  ค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร = อ้วน
  ค่าดัชนีมวลกาย ต่ำกว่า 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร = ผอมแห้ง
  ค่าดัชนีมวลกาย เท่ากับ 18.5 - 24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร = ปกติ

 4. ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามอัตภาพ
  • ปฏิบัติภารกิจประจำวันได้
  • สามารถเดินทางไปนอกบ้านด้วยตนเองตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามอัตภาพ