ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม

หมวดย่อย
   กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
   กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
   โครงการจัดตั้งสถานบันฝึกอบรมแพทย์

การประชุมโครงการประเมินประสิทธิภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 14-15 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 5 "สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริ" ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายร่วมใจ...พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
การประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ ๙ “สุขภาพคนไทยกับประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
การประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง และสัมมนาวิชาการ อนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมปฏิบัติการ เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map : SRM) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร
โครงการ อปท.รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาด ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ 2555 วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารปี 2555-2559” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมลักซอร์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดาวน์โหลด 1523 ครั้ง
การประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “มหัศจรรย์แห่งเพชร ก้าวสู่สุขภาพดีเด็กไทย” ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดย นพ.อมร นนทสุต
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักส่งเสริมสุขภาพนำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินงานกรมอนามัยปี พ.ศ.2554 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 ณ.โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การประชุม UNFPA - WHO Asia and the Pacific Regional Consultation on UN maternal Mortality Estimates 2008
การประชุมปฏิบัติการ บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย วันที่ 16-17 กันยายน 2553
โครงการดูแลแม่ดี มีลูกปลอดภัย เด็กไทยฉลาด ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี วันที่ 1-3 กันยายน 2553
ประชุมเปิดโครงการศูนย์เด็กเล็ก ณ โรงแรม มิราเคิล 12-13 กรกฎาคม 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 กรมอนามัย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข