ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุม

หมวดย่อย
   กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
   กลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุมสร้างเสริมศักยภาพฯ
   โครงการจัดตั้งสถานบันฝึกอบรมแพทย์

การสัมมนาวิชาการ "ตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง"ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ดาวน์โหลด 549 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ : ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 22 พ.ศ.2560
อ่าน 755 ครั้ง
โครงการนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยไร้ NCDs ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 กันยายน 2558
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลด 1333 ครั้ง
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558.1
การอบรม HPHNQC กับการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558
ความคืบหน้านโยบายกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๘ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย นำเสนอโดย สำนักการสารธารณสุขระหว่างประเทศ (สรป.)
ดาวน์โหลด 1249 ครั้ง
การอบรมเสริมพลังสร้างแกนนำนักสื่อสารสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในองค์กร รุ่นที่ 2( Smart & Healthy Dream Team ) วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารการอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง วันที่ 14 – 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
การสัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการวันที่ 12-13 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการ Setting วันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดย VDO Conference
เอกสารนำเสนอการประชุมรอบ 12 เดือน 2557 หาดใหญ่ จ.สงขลา
อบรมบุคลากรในการจัดการผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (case manager) 23-26 มิถุนายน 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ” สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคี สร้างสุขภาพดีเด็กไทย ” : ภาคกลาง ในวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัด ประจำ โรงพยาบาล
การประชุมส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ วันที่ 2-3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11-14 "ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรม เดอะ ริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ ในการดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข