ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวและกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวและกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวและกิจกรรม
สรุปและเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการและแนวทางสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ วันที่ 2-4 ธค.61
สรุปการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณรฯ รุ่น 1
สรุปการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณรฯ รุ่น 2
สรุปการประชุมสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (กพด.)
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate School)
สรุปการสัมนาสานพลังความร่วมมือการพัฒนาสุขภาพเด็กและสุขาภิบาลสุขอนามัยฯ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น รอบ 5 เดือนหลัง
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด 506 ครั้ง
ประชุมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย ปี 2560 กรมอนามัย
อ่าน 648 ครั้ง
สรุปการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ ปี 2560
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile"
สรุปการประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูตชด.และบุคลากรสาธารณสุข
ดาวน์โหลด 696 ครั้ง
วาระการประชุม การพัฒนาเกณฑ์และกาประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1
สำนักส่งเสริมสุขภาพรับรางวัลการประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมการอภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี"
อ่าน 1031 ครั้ง
การประชุมพัฒนาศีกยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดในการดำเนินงานตรวจสายตานักเรียน
การประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
รูปโครงการนักเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย ไร้ NCDs (ชุดที่3)
รูปโครงการนักเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย ไร้ NCDs (ชุดที่1)
รูปโครงการนักเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย ไร้ NCDs (ชุดที่2)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข