ก.พ.ร. ปี 2558
 • Download  เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • Download  ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
----------------------------------------------------------------------------------------
หลักฐานอ้างอิง
----------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดที่ 1.1: จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 • Download จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินรับรองฯ (รอบ 6 เดือน)
 • Download จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินรับรองฯ (รอบ 9 เดือน)
 • Download จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินรับรองฯ (รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัดที่ 1.2: ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดที่ 1.3: ร้อยละของเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน
ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3:  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามาตรการประหยัดพลังงาน
 • Download  ประกาศนโยบาย กรมอนามัย ประจำปีงบปีระมาณ 2558
 • Download  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • Download  ข้อมูลการใช้พลังงานน้ำมันและค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ตัวชี้วัดที่ 4: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
    
      กิจกรรมที่ 1  หลักฐานอ้างอิง ได้ส่งเป็นเอกสารทางการ และทาง E-mail แล้ว
 
      กิจกรรมที่ 2  หลักฐานอ้างอิง
 • Download รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2558
 • Download หนังสือเชิญประชุม/ กำหนดวาระการประชุมครั้งที่ 2/2558
 • Download แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวินัยประจำปี พ.ศ. 2558 (แบบ คจ-3.1)
 • ผลการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ (แบบ คจ-3.2)  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
 • รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม (แบบ คจ-2)  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
 • แบบรายงานข้อร้องเรียน (แบบ คจ-1) รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5:  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA
 
             Download สรุปการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA
           
       
       หมวด 1: การนำองค์กร
             หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 1.1 - 1.3
                        Download วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
                        Download ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล, กระทรวง, กรมอนามัย
                        Download ผังโครงสร้าง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
                        Download บทบาทหน้าที่
                        Download คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
 
       หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
                  2.1 Download รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ การวิเคราะห์ SWOT
                  2.2 Download แผนปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
                  2.3 Download Flow Chart การถ่ายทอดตัวชี้วัด, เป้าหมายถ่ายทอดตัวชี้วัด
                        จากหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
                  2.4 Download การสื่อสารแผนฯ นำไปปฏิบัติ
                  2.5 Download การติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ และสรุปบทเรียน 
                                            และที่ศูนย์ติดตาม http://doc.anamai.moph.go.th/
 
       หมวด 3: การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                        Download หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 3.1 - 3.5
 
       หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
                       Download หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 4.1 - 4.3
                       Download หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 4.4
 
       หมวด 5: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
                  5.1 รายงานผลการพัฒนาความรู้/ ทักษะ ของบุคลากรหน่วยงาน
                  5.2 Download รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสมรรถนะที่ดีของบุคลากร
 
       หมวด 6: การจัดการกระบวนการ
                   หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 6.1 - 6.4
                       Download  หน่วยงานมีการกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
                       Download  แบบรายงาน E-form ทุกกระบวนการ
                       Download  แผนสำรองฉุกเฉิน ด้านอุทกภัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
           

ก.พ.ร. ปี 2557

       • Download  ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
         • Download  ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หลักฐานอ้างอิง

ตัวชี้วัดที่ 1 :
 
       1.1 ANC คุณภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (Download)
 • รายชื่อโรงพยาบาลสายใยรัก (URL LINK)
 • สมุดคู่มือบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (URL LINK)
 • แบบรายงานการตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพ (Download)
 • รายงาน DOC กรมอนามัย (URL LINK)
        1.2 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (Download)
 • รายชื่อศูนย์เด็กเล็ก (URL LINK)
 • สรุปการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (URL LINK)
 • แบบรายงานการตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพ (Download)
 • รายงาน DOC กรมอนามัย (URL LINK)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
           • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)  (รอบ 9 เดือน) (รอบ 12 เดือน)
 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานประหยัดพลังงาน

          • Download คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน

 
         • รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)

 

 

 


ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

          • แบบรายงานเรื่องร้องเรียน การกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ

   1. (รอบ 6 เดือน) Download
   2. (รอบ 9 เดือน) Download
   3. (รอบ 12 เดือน) Download

        • แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ คจ-3.1)  Download

          • แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
              วินัย และจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ คจ-2)        
   1. (รอบ 6 เดือน) Download
   2. (รอบ 9 เดือน) Download
   3. (รอบ 12 เดือน) Download 
          •  ผลปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   1.  (รอบ 6 เดือน) Download
   2. (รอบ 9 เดือน) Download
   3. (รอบ 12 เดือน) Download

ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
 
          • Download สรุปรายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือน มกราคม 2557
          • Download คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
          • Download สรุปการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการวัดทำกรอบแนวทางแผนภาพ
                                  และถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 • Download สรุปการประชุมการจัดทำกรอบ
          • Download กรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดสำนักส่งเสริมสุขภาพ
          • Download ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ
          • Download แผนโครงการ อบรมสัมมนา
 • Download  สรุปบทเรียนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
         • ขั้นตอนที่ 1   • Download รายงานสรุปการสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลความต้องการและ
                                                            ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       • ขั้นตอนที่ 2  
 
       • ขั้นตอนที่ 3   • Download โครงการสัมมนาก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรมิติใหม่
                                     
                                      Download ภาพกิจกรรมสัมพันธ์การให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                                  
       • ขั้นตอนที่ 4   • Download รายงานผลประเมินผลความพึงพอใจต่อการประชุมฯ

                                      Download รายงานสรุปข้อร้องเรียนกรมอนามัย

 

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย

 

       • แบบสรุปรายงานแผนการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ Download 

      •  แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะของข้าราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  
 1. Download (รอบ 6 เดือน)
 2. Download (รอบ 9 เดือน)
 3. Download (รอบ 12 เดือน)

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย
 
          • Download แบบรายงานกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

 
ก.พ.ร. ปี 2556
 • Download คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556
 • Download การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • Download ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556
หลักฐานอ้างอิง
 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 • ( Download ) รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ( รอบ 12 เดือน )
ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤตกิรรมการตรวจเต้านมดว้ยตนเอง
 • ( Download ) เอกสารตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤตกิรรมการตรวจเต้านมดว้ยตนเอง
 • ( Download ) ผลการสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30 –70 ปี
ตัวชี้วัดที่  3 : ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 • ( Download ) แผนปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (แบบ คจ. 3.1) ครั้งที่  1
 • ( Download ) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (แบบ คจ. 3.2 ครั้งที่ 1
 • ( Download ) แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยายข้าราชการ (แบบ คจ. 2)
 • ( Download ) แบบรายงานเรื่องร้องเรียน
 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ( Download ) ผลงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : จำนวนบุคคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ( Download ) ผลงานรอบ 6 เดือน
 • (Download) ผลงานรอบ 9 เดือน
 • (Download) ผลงานรอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 5.6 : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่มีแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับนมผสม
 
( Download  file ทั้งหมด)
 • แบบสำรวจความต้องการนมผสมสำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
 • แบบรายงานจำนวนเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
 • คู่มือการใช้โปรแกรม PHIMS
 • ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน จำนวนเด็กที่ได้รับนมผสม ศูนย์อนามัยที่ 1-12
ตัวชี้วัดที่ 5.7 : จำนวนบุคลากร และประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ( Download ) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.7 รอบ 12 เดือน ปี 2556
 • ( Download ) แผน / ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
 • ( Download ) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง http://www.e-report.energy.go.th 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จ ของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายสู่ระดับบุคคล
 • ( Download ) หนังสือเชิญประชุม และรายชื่อลงทะเบียน
 • ( Download ) สรุปรายงานการประชุม
 •  กรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัด
 • ( Downloadการดำเนินงานตามประเด็นการประเมินผล
 • ( Download ) สรุปประชุมบทเรียนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
 • ( Download ) สรุปประชุมการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ
 • ( Download ) แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัด
 • ( Download ) ความเชื่อมโยงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กรมและสำนักฯ ( แบบฟอร์ม 1 )
 • ( Download ) เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ( แบบฟอร์ม 2 )
 • ( Download ) แบบสรุปตัวชี้วัด ( แบบฟอร์ม 3 )
 • ( Download ) แบบสรุปตัวชี้วัดของกลุ่มงานและการแบ่งค่าเป้าหมายไปสู่ระดับบุคคล ( แบบฟอร์ม 4 )
 • ( Download ) แบบมอบหมายงานรายบุคคล ( แบบฟอร์ม 5 )
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
 
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย
 • ( dDownload ) รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการพัฒนามาตรฐาน/เกณฑ์/คู่มือ/หลักสูตร :โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ให้บริการ ANC คุณภาพ

 

ก.พ.ร. ปี 2555
 
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2555 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ( download )
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 6 เดือน ปี 2555 ( download )
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 9 เดือน ปี 2555 ( download )
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 12 เดือน ปี 2555 ( download )
 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ( ภาพรวม ) ประจำปี 2555 ( download )
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง
 • ทะเบียนรายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ( download )
 • โปรแกรมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ( download )

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 • รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2555 ( download )
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จำนวนตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
 • ทะเบียนรายชื่อตำบลนมแม่พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ( download )
 • คู่มือตำบลนมแม่ ( *ติดต่อขอรับได้ที่ เบอร์ 02 590 4424 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
  เป็นแผ่น CD  )
ตัวชี้วัดที่ 4.9 จำนวนตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
 • โครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
 • ข้อมูลตามระบบรายงาน "ผลการดำเนินงานตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว"
 • รายงานการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต.ค. 54 - มิ.ย. 55 ( download)
 • รายงานผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ข้อมูล
  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ( download )
 
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแค่ ต.ค.54 - มี.ค.55 ( download)
 • รายงานผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.54 - มิ.ย.55 ( download)
 • ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค.54 - ก.ย.55( download )
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 9.2 : ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ( download)
 • รายงานผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.54-มิ.ย.55 ( download)
 • ผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.54 - ก.ย.55  ( download
ตัวชี้วัดที่ 9 ( 9.3 ) : ผลผลิตที่ 2 จำนวนนมผงที่ได้รับเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก ( กิโลกรัม )
 • (download) คำสั่งกรมอนามัย แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ( นมผสม ) วันที่ 24 มกราคม 2555
 • (download) คำสั่งกรมอนามัย แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ( นมผสม ) วันที่ 5 มิถุนายน 2555
 • (download) สรุปรายงานการประชุมการจักทำร่างข้อกำหนดการจัดซื้อ ( TOR ) วัสดุอาหาร ( นมผสม ) รอบที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2554
 • (download) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR นมผสม รอบที่ 2
  วันที่ 28 มิถุนายน 2555
 • (download) รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ( นมผสม ) จำนวน 2 รายการ
  วันที่ 11 มิถุนายน 2555
 • (download) เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อวัสดุอาหาร ( นมผสม )เพิ่มเติม
  วันที่ 12 มิถุนายน 2555
 • (download) เอกสารการตรวจวิเคราะห์กาสารโปรตีนในนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก วันที่ 5 มิถุนายน 2555
 • (download) หนังสือแจ้ง สสจ.ทั่วประเทศ เรื่องการสนับสนุนนมผสม วันที่ 5 มิถุนายน 2555
ตัวชี้วัดที่ 9.4 ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นทีเป้าหมายเฉพาะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐานกรมอนามัย
                  
ตัวชี้วัดที่ 9.4 (3) จำนวนบุคคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ( คน )
 • รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • ( download ) รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
 • ( download ) ผลการดำเนินงานโครงการ กพด. ประจำปีงบประมาณ 2555
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 • รายงานแผน/ผล การพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเอง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (รายละเอียดหลักฐานอ้างอิงส่งกองการเจ้าหน้าที่แล้ว) (
  download)
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุมถูกต้อง และทันสมัย
 • ข้อมูลรายงานเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย
  http://doc.anamai.moph.go.th/index.php
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
 • หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (download)
 • หนังสือถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งจำนวนข้าราชการที่ตอบแบบสำรวจพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ (download)

ก.พ.ร. ปี 2554

หลักฐานอ้างอิง
  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 โรงพยาบาลที่มีกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพบูรณาการต่อยอด (HPH+)
 • หลักฐานอ้างอิงตรวจสอบที่กลุ่มอนามัยวัยทำงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : การพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพรวมทั้งการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินการในภาพรวมของกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
ผลผลิตที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 : จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ตัวชี้วัดที่ 3.3.7 : จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : การดำเนินงานตามมาตราการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 ตัวชี้วัดที่ 5.4 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 9.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 9.4 : ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9.5 : ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการอบรม
ตัวชี้วัดที่ 9.6 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะที่กำหนด
ก.พ.ร. ปี 2553
 
หลักฐานอ้างอิง
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • หลักฐานอ้างอิงตรวจสอบที่กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : โรงพยาบาลสายใยรัก (Download)
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับควาสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ตัวชี้วัดที่ 3.9.4 : จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)
ตัวชี้วัดที่ 3.9.9 : อัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (ร้อยละ) ดาวน์โหลด
 
ตัวชี้วัดที่ 3.9.11 : อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
ตัวชี้วัดที่ 3.9.12 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
 
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 16.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุมถูกต้อง และทันสมัย
 • หลักฐานอ้างอิงทั้งหมดตรวจสอบที่กองแผนงานกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 16.2 : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล แผน/ผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 16.3 : ระดับควาสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 16.4 : ระดับความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/HS)

 
ตัวชี้วัดที่ 16.5 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดความสมรรถนะของบุคลากรหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 16.6 : ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย

 


ก.พ.ร. ปี 2552

 

Card) รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • หนังสือส่งเอกสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
 • สรุปรายงานการอบรมฯ มิติใหม่แห่งการรับรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 :ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 14.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
14.3.2 ความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
14.3.3 ความสำเร็จของการรายงานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
14.3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
14.3.5 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานปี2552
14.3.6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
 

ก.พ.ร. ปี 2551
 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัย
 • จำนวนรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร (แห่ง)
  • ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ ปี 2551

 
ก.พ.ร. ปี 2550

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข
 • อัตราการตายมารดา (ต่อการเกิดมีชีพ X 100,000)
 • อัคราการตายของทารก 1 ปีแรก (ต่อการเกิดมีชีพ X 100,000)
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภาระกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
 • ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินและรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  • ข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามกระบวนการ HPH (ภาพรวม)
  • จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามกระบวนการ HPH
  • หนังสือแจ้งสถานที่ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ
  • การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 15-16 กพ.50
  • เอกสารสรุปข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามกระบวนการ HPH
 • จำนวนผลงานวิชาการในการส่งเสริมสุภาพเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุภาพได้รับการเผยแพร่ในวารสารและหรือ Web site
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัย
 • ร้อยละของโรงพยาบาลทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ
  • ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ ปี 2550
  • คู่มือการดำเนินงาน HPS (เป็นเอกสารรูปเล่ม)
  • คู่มือการใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน HPS (เอกสารรูปเล่ม)
ตัวชี้วัดที่ 4 : ตัวชี้วัดงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 • ร้อยละของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2550
 • ร้อยละของตำบลที่มีครอบครัวผ่านเกณฑ์พื้นฐานครอบครัวแข็งแรง 80 ครอบครัวขึ้นไป
  • รายละเอียดการดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นฯ
  • คู่มือการดำเนินงานครอบครัวอบอุ่นแบบประเมินครอบครัว และเกียรติบัตร
  • E-Inspection การจัดจ้างสปอตวิทยุ
 • ความสำเร็จระดับผลผลิตของหน่วยงาน
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  • การดำเนินงานระดับความสำเร็จของผลผลิต
  • การดำเนินงาน (ผลผลิตที่ 2) เรื่องการสนับสนุนผสมสำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี เพื่อลดการแพร่เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก
ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในบทบาทภารกิจของกรมอนามัย
 • รายงานการประชุมคณะทำงานมีส่วนร่วมภาคประชาชน
 • รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ประจำปี 2550
ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • รายชื่อดัชนีข่าวสาร
 • ภาพถ่ายสถานที่จัดเก็บและให้บริการสื่อข้อมูลวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 7.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้และความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 • สถานการณ์การเงิน ณ มีนาคม 2550
 • แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2550

 
ก.พ.ร. ปี 2549
 • ผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • หลักฐานอ้างอิง การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549 สำนักส่เสริมสุขภาพ
หลักฐานอ้างอิง การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549

ตัวชี้วัดที่ 3 : ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัย
 
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ตามตัวชี้วัดของกรมอนามัย ปี 2549
  • ประเทศ
  • ราย 12 เขต
 • ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดปี 2549
  • โครงการสำคัญ 4 โครงการ
  • รายงานผลการดำเนินงานโครการเด็กไทยทำได้
  • รายงานผลการดำเนินงานโครการผู้สูงอายุ
  • รายงานผลการดำเนินงานโครการครอบครัวแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น สู่เมืองไทยแข็งแรง
  • สรุปแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต
  • ไตรมาสที่ 4
 • บทคัดย่อผลงานวิจัย
  • โครงการพัฒนาแบบคัดกรองภาวะการได้ยินในนักเรียน
  • โครงการประเมินผลกระทบบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
  • โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ตามนโยบาย 6 อ.
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ผังขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการข้อมูล / สื่อวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 • รายงานการประชุม
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • แบบวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน
 • สรุปผลการวิเคราะห์
 • ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 7 : ความสำเร็จของการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ราชการใสสะอาด)
 • รายงานการดำเนินงาน KPI
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-5
 • สรุปเนื้อหาการสนทนาธรรม ครั้งที่ 1-7
 • ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม
 • แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7
 • แบบรายงาน KPI7-49 รอบ 12 เดือน ปี 2549
 • โปสเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม " ชาวสำนักส่งเสริมสุขภาพ "
ตัวชี้วัดที่ 9 : ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
 • หลักฐานอ้างอิง เปิดชมได้ที่ http://www.e-report-energy.go.th/
 • รายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2-3
 • รายงานผลการกำกับ ดูแล และตรวจสอบ การประหยัดพลังงาน เดือน เม.ย. - มิ.ย. 49
 • รายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4
 • รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2549
 • รายงานผลการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการประหยัดพลังงานของ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2549
ตัวชี้วัดที่ 10 : ความสำเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 • รายงานเฝ้าระวังโภชนาการ ปี 45 - 49 งวดที่ 1
 • รายงานเฝ้าระวังโภชนาการ ปี 2549
 • รายงานเฝ้าระวังโภชนาการ ปี 2548
 • ผังขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการข้อมูล / สื่อวิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
 • รายงานการประชุม
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • แบบวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน
 • สรุปผลการวิเคราะห์ฯ
 • ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 11 : การประหยัดงบประมาณและความสามารถในการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 13 : ความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ตัวชี้วัดที่ 14 : คุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 15.2 : ความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 18 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 19 : ความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 20 : ความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

 
ก.พ.ร. ปี 2548

ตัวชี้วัดคำรับรอง การปฏิบัติราชการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 
 


ค้นหาขั้นสูง
 Software
  ดูทั้งหมด>
   
  « มีนาคม 2562 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31
  ดูปฏิทินทั้งหมด