UNFPA-WHO Asia and the P[1]...l Mortality Estimates 2008
รายงานการประชุม
เอกสารการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศไทย
ภาพกิจกรรม
เอกสารการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศไทย
กำหนดการประชุม
เอกสารการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศไทย
สรุปมติการประชุม
เอกสารการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศไทย
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เอกสารการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศไทย
ระบบการจัดเก็บข้อมูลประชากรและข้อมูลการตายของประเทศไทย
เอกสารการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการตายของมารดาในประเทศไทย
Powerpoint