ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุม 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น รอบ 5 เดือนหลัง (11/07/2561)
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ (10/05/2561)
  ประชุมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย ปี 2560 กรมอนามัย (30/08/2560)
  สรุปการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ ปี 2560 (10/08/2560)
  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile" (31/07/2560)
  สรุปการประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูตชด.และบุคลากรสาธารณสุข (25/01/2560 14:08:07)
  วาระการประชุม การพัฒนาเกณฑ์และกาประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 (04/01/2560)

คำสั่ง / ประกาศ ข่าวรับสมัครงาน 
  ชุดสิทธิประโยชน์ ปี พ.ศ. 2559 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบ่งตามกลุ่มวัย (01/05/2560 16:15:37)
  คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (17/03/2560 15:55:51)
เอกสารทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ส่งเสริมสุขภาพ
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข