• สมุดคู่มือบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (เล่มสีฟ้า) (Download)
 • คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง  (Download)
 • คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง (Download)
คู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เล่มสีม่วง) 14 file
กรุณาโหลดไฟล์ให้ครบทั้งหมดก่อนแล้วแตกไฟล์รวมกันจะได้ไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับ

เว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเครือข่ายผู้สูงอายุ คลิกที่นี่

ผลงานวัดส่งเสริสุขภาพ 2554  (มีไฟล์ดาว์โหลด 3 ไฟล์ ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแตกไฟล์รวมกัน) ดังนี้
 
 
นิทรรศการวัดส่งเสริมสุขภาพ (มีไฟล์ดาว์โหลด 11 ไฟล์ ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแตกไฟล์รวมกัน) ดังนี้
 
 
นิทรรศการผู้สูงอายุ (มีไฟล์ดาว์โหลด 10 ไฟล์ ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแตกไฟล์รวมกัน) ดังนี้
    
 
 
Download ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6 )
Download คำแนะนำ (กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน)
 
คู่มือ การดูเลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (มีไฟล์ดาว์โหลด 2 Part ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแตกไฟล์รวมกัน) ดังนี้
 
Part 1 Part 2
 
คู่มือ แนวคิด มุมมอง วัดส่งเสริมสุขภาพ (มีไฟล์ดาว์โหลด 6 ไฟล์ ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแตกไฟล์รวมกัน) ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับอาสาสมัคร Download
มหกรรมรวมพลังเพื่อสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสมัชชาสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ศ.2551 จ.ราชบุรี

เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน "ระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง" ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2551 Download (1) (2) ภาพการศึกษาดูงาน
 
การประชุมสัมมนา "พันธมิตรร่วมใจ สร้างพลังชีวิตผู้สูงอายุไทย (Active Ageing) สู่...การดูแลสุขภาพระยะยาว(LTC)" วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Community-Baseed Multisectional Action Approach"
  โดย นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย
  เอกสารประกอบ
 •  อภิปราย เรื่อง "Effective LTC Provider"
  • รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบ
  • นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบางไทรฮอลปิเฮาส์ จำกัด
  • พันเอกนายแพทย์เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการ The Senior
  • อาจารย์อุษา เขียวรอด HelpAge International เอกสารประกอบ
 • บรรยาย เรื่อง "Morbidity Compression for Active Ageing"
  โดย นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ เอกสารประกอบ
 • อภิปราย เรื่อง "Who CARE for US"
  • พระครูอาทรประชากิจ เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้น จ.ลำปาง เอกสารประกอบ
  • นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เอกสารประกอบ
  • รศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารประกอบ
  • ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบ
  • อาจารย์สว่าง แก้วกันทา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เอกสารประกอบ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน" วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

บรรยาย เรื่อง "Friendly Environment for Thai Elderly" โดย แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร เอกสารประกอบ

  • อภิปราย เรื่อง "Health Security for Thai Elderly"
   • รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบ
   • นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เอกสารประกอบ
   • อาจารย์ยุพา สุทธิมนัส โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เอกสารประกอบ
   • นายสินธพ อินทรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จ.สงขลา เอกสารประกอบ
  • บรรยาย เรื่อง "Excellent Center for Elderly Training" โดย อาจารย์ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ
  • อภิปราย เรื่อง "Good Practice Model for HHC"
   • นายยอดศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศรีทอง จ.นนทบุรี เอกสารประกอบ
   • นางศิราณี ศรีหาภาค โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น เอกสารประกอบ
   • นางกฤษณา พุทธวงศ์ โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย เอกสารประกอบ
   • นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เอกสารประกอบ

 

 

จุลสาร HHC การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ประชุมสัมมนาเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 • บรรยายพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมด้านสุขภาพของวัด และพระสงฆ์ไทย" โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย เอกสารประกอบ
 • บรรยายเรื่อง "เตรียมพร้อมเข้าสู่สูงวัยอย่างไร?ให้สุขภาพดี" โดย แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เอกสารประกอบ
 • อภิปรายเรื่อง "กิจกรรมสร้างสุขภาพในวัด...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน" โดย พระรักษ์ หงส์สิงห์ วัดห้วยเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี อาจารย์สันติสุข โสภณสิริ อนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านวิชาการ/ด้านจริยธรรม สธ. เอกสารประกอบ (1) (2)
 • บรรยายเรื่อง "จะช่วยกันดูแลผู้สูงวัยอย่างไร? ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ผศ.รอ.ดร.ศิริพันธ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เอกสารประกอบ

ประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 วันที่ 29-30 มกราคม 2551 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.

 • อภิปรายเรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ทิศทางสู่อนาคต?"
  • ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เอกสารประกอบ Download (1) (2) (3)
  • พันเอก นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เอกสารประกอบ
 • อภิปรายเรื่อง "ผู้สูงวัย กับ โรคเรื้อรัง"
  •  รศ.พญ.เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม รองผู้อำนวยการโครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาวะโรค เอกสารประกอบ Download (1) (2)
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ผู้ทรงคุณวุฒิสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสารประกอบ Download (1) (2) (3) (4)
 • ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2551 Download
 • อภิปรายเรื่อง "รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว"
  • ผศ.ร.อ.ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบ Download (1) (2)
  • ทพญ.ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เอกสารประกอบ Download
 • อภิปรายเรื่อง "การใช้ระบบข้อมูล UCHA กับงานประจำ"
  • นพ.ทวีทอง กออนันตกูล สำนักที่ปรึกษา กรมการแพทย์
  •  นายไชยาภรณ์ ใจอู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2550 วันที่ 28 มกราคม 2551 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.

 • อภิปรายเรื่อง "ประสบการณ์การดูแลผู้สูงวัยไทย-ญี่ปุ่น"
  • ผศ.ดร.จิราภรณ์ เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบ Download
  • Mr.Yutaka Horie Chief Advisor JICA เอกสารประกอบ Download
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด
  • สรุปภาพรวม โดยกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เอกสารประกอบ Download
  • รายงานผลการดำเนินงาน ของ จ.นนทบุรี เอกสารประกอบ Download (1) (2)
  • รายงานผลการดำเนินงาน ของ จ.ขอนแก่น เอกสารประกอบ Download
  • รายงานผลการดำเนินงาน ของ จ.เชียงราย เอกสารประกอบ Download
  • รายงานผลการดำเนินงาน ของ จ.สุราษฎร์ธานี เอกสารประกอบ Download
 • คู่มือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ปี 2551
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2551
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2551
 •  โครงการเสริมสร้างระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2550 Download (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 • แบบคัดกรองตรวจสุขภาพ Download (1) (2) (3) (4)
 • หลักสูตรการอบรม Download (1) (2)
 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน "ระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2550 Download (1) (2) (3) (4)

 

 

 

การประชุมวิชาการ เรื่อง "เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : วัด พระ ชมรม" ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

การประชุมสัมมนา เรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน" ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ทำเนียบ "วัดส่งเสริมสุขภาพ" 
Download สรุปรายชื่อวัดที่รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 46-52 แก้ไขเพิ่มเติม