- คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (download)
- แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปรับ (download)
- ตารางชี้แจงการแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
   ประจำปีงบประมาณ 2557 (download)
- แนวทางการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (download)
- โปรแกรมประเมินศพดคุณภาพ จากศอ.12 (download)
- คู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ภาษาไทย
(download)
- คู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ภาษาอังกฤษ (download)
- คู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ภาษาพม่า (download)
 
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานศูนย์เด็ก57   (download)
  
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
คู่มือปฏิบัติการคลินิกสุขภาพเด็กดี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่
ตามข้อแนะนำองค์กรอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย
คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 • Download ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
 การประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ทรงงาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 
Download สรุปการดำเนินงาน บทเรียนแบบคู่ HIV1-84 หน้า
Download การศึกษาวิจัย การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กที่เกิดจากแม่ติดเอดส์ 
 
Download บอร์ดนิทรรศการ "งานธาลัสซีเมีย" 28/10/2553 
 
เอกสารDownload   นำเสนออธิบดีกรมอนามัย"โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคคลากร
                             และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่" 21/09/2553    
 
การประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก

Download บอร์ดนิทรรศการ "องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบายงานอนามัยแม่และเด็ก"

ภาคเหนือ
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 • เอกสารDownload  "ปัจจุบัน อนาคต สุขภาพแม่และเด็กไทยเป็นอย่างไร”
  โดย รศ.นพ.
  ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ ศ.แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์
 • เอกสารDownload  "การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก” 
  โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย
 • เอกสารDownload  "ชุมชนท้องถิ่นกับสุขภาพแม่และเด็กถ้วนหน้า”
  โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2553 ณ.โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 • เอกสารการบรรยาย   "ท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก"
  โดย นพ.สมศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ 
 • เอกสารการบรรยาย   "สภาวะสุขภาพแม่และเด็ก"
  โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 • เอกสารการบรรยาย   "ปัจจุบัน อนาคต สุขภาพแม่และเด็กไทยเป็นอย่างไร"
  โดย พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์
 • เอกสารการบรรยาย   "การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก"
  โดย นพ.บุญแสง บุญอำนวยกิจ
 • เอกสารการบรรยาย   "สุขภาพแม่และเด็กพื้นฐานของการพัฒนาประเทศยั่งยืนได้ด้วยท้องถิ่น"
  โดย  อบต.หนองฮี และ สาธารณสุขอำเภอปลาปาก

ภาคใต้ วันที่ 15-16  มิถุนายน 2553 ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เอกสารDownload  "สภาวะสุขภาพแม่และเด็กไทย" โดย นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 • เอกสารDownload  มี 3 ไฟล์  Part1 Part2 Part3  "การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก"
  โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์
 • เอกสารDownload  "ปัจจุบัน อนาคต สุขภาพแม่และเด็กไทยเป็นอย่างไร"
  โดย รศ. ดร. แพทย์หญิงทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล และ ศ.แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์
 • เอกสารDownload  มี 3 ไฟล์ Part1 Part2 Part3  "สุขภาพแม่และเด็กพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ... ยั่งยืนได้ด้วยท้องถิ่น"
  โดย อบต. นาเกตุ จ.ปัตตานี ดร.สุดารัตน์ ธีระวร ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ภาคกลาง วันที่ 20-21 มิถุนายน 2553 ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรน์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 • เอกสารDownload มี 3 ไฟล์ Part 1 Part 2 Part 3  "การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก"
  โดย นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์
 • เอกสารDownload มี 2 ไฟล์ Part 1 Part 2 "ปัจจุบัน อนาคต สุขภาพแม่และเด็กไทยเป็นอย่างไร" 
  โดย ดร. แพทย์หญิงทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล และ ศ.แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ 
 • เอกสารDownload "สุขภาพแม่และเด็กพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ... ยั่งยืนได้ด้วยท้องถิ่น"
  โดย เทศบาล ต.ท่าช้าง จ.จันทบุรี"
 • เอกสารDownload "ชุมชนท้องถิ่นกับสุขภาพแม่และเด็กถ้วนหน้า”
  โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
Download แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการ 13 กพ
Download มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก (ฉบับสมบูรณ์)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว : โครงการคนไทยไร้พุง

 

 

 

 

 

 


   VEDIO DOWNLOAD
 
 
ผลงานและเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2546
เป้าหมาย
1.

ร้อยละโรงพยาบาล/ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์ การประเมินลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
2. ร้อยละโรงพยาบาล/ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์
การประเมินมุมส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ25
3. ศูนย์เด็กเล็กสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
4. ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปี ในพื้นที่เสี่ยงได้รับการหยอดวิตามินเอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90


ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพ
เป้าหมาย
1.
อัตราส่วนการตายมารดา
ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2.
อัตราการมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี
ไม่เกินร้อยละ 10
3.
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี
ไม่เกินร้อยละ 1
4.
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ไม่เกินร้อยละ 10
5.
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมียเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.
อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ไม่เกิน 30 ต่อ 1000 เกิดมีชีพ
7.
อัตรทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า2,500 กรัม
ไม่เกินร้อยละ 7
8.
อัตราตายปริกำเนิด
ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดทั้งหมด
9.
อัตราตายทารก
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
10.
อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย4 เดือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
11.
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตามน้ำหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
12.
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่พัฒนาการตามวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13.
ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี
ไม่เกินร้อยละ 8
 

 
การประเมินซ้ำและติดตามเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสายสัมพันธ์ แม่-ลูก
สปอตวิทยุ / สารคดีวิทยุ ชุด อิ่มอุ่นรัก จากอกแม่