ข้อมูลข่าวสารสำหรับการดาวน์โหลด สำหรับการดาวน์โหลด ข่าวสารหรือข้อมูล ทางสำนัก- ส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับหน่วยงาน ภายในและภายนอก และผู้สนใจ ในการเลือกที่จะ ดาวน์โหลด ไปใช้ในงานต่างๆ สำหรับรูปแบบ ของ ข้อมูลข่าวสาร จะมีรูปแบบ ดังนี้ คือ
  • ไฟล์บีบอัด .zip ไฟล์ที่ใช้เทคโนโลยี Acrobat .pdf
  • ไฟล์ที่ทำงานจากMicrosoft powerpoint .ppt
  • ไฟล์ที่ทำงานจาก Microsoft word .doc
  • ไฟล์ที่ทำงานจาก Microsoft Excel .xls

  รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5 (ปี 2560-2569)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอรืพอร์ท
  การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558
  ข้อมูลประชากรกลางปี 2559
  รวมเล่มการสาธารณสุขไทย 2554-2558
  ขอส่งรายงานการประชุมการนิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานเครืองข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  ขอส่งรายงานการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดำเนินงาน)
  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียน
  คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน
  การสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี พ.ศ. 2556
  อนามัย 55 แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( เฝ้าระวัง )
  โครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการฯ
  เอกสารโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
  ชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  แบบประเมินตนเองกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2553 SOP
  รายงานพัฒนาการปี 50
  แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจการใช้ SOP
  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6
  สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร. 14
  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
  แบบสอบถามการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (GSHS)
  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ทิศทางสำหรับ พ.ศ. 2552-2553
  แบบฟอร์มการขอ User Account ระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Service)
  ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารด้านการส่งเสริมสุขภาพทางวิทยุชุมชน (สื่อสารการส่งเสริมสุขภาพทางวิทยุชุมชน)
  ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โดยใช้สื่อบุคคล)
  ผลงานวิจัย เรื่องสถานการณ์การเรียนการสอนเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2550 -2551
  การพูดต่อที่ชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการความรู้
  ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-12 เดือน ปี 2545-2551
  มาตรฐาน HPHNQA
  งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการสอนเพศศึกษาสำหรับค่ายเยาวชน
  สัปดาห์นมแม่แห่งโลก ปี 2550
  ดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์
  งานนำเสนอเรื่อง Healthy Thailand Workplace
  งานนำเสนอเรื่อง Healthy Thai Aging
  แนวคิดใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  5 august hand out
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศ
  ข้อมูลเด็กและเยาวชน
  นิทรรศการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  แบบสำรวจสิ่งพิมพ์ 2546
  คะแนนราย PMQA รายหมวด สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2551
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด