ข้อมูลข่าวสารสำหรับการดาวน์โหลด สำหรับการดาวน์โหลด ข่าวสารหรือข้อมูล ทางสำนัก- ส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับหน่วยงาน ภายในและภายนอก และผู้สนใจ ในการเลือกที่จะ ดาวน์โหลด ไปใช้ในงานต่างๆ สำหรับรูปแบบ ของ ข้อมูลข่าวสาร จะมีรูปแบบ ดังนี้ คือ
  • ไฟล์บีบอัด .zip ไฟล์ที่ใช้เทคโนโลยี Acrobat .pdf
  • ไฟล์ที่ทำงานจากMicrosoft powerpoint .ppt
  • ไฟล์ที่ทำงานจาก Microsoft word .doc
  • ไฟล์ที่ทำงานจาก Microsoft Excel .xls

  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพและผู้รับผิดชอบหลัก PMQA ครั้งที่ 1/2560
  แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการและแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการและการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานสังกัด กรมอนามัย
  ประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  LOGO สำนักส่งเสริมสุขภาพ (PNG)
  LOGO สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Ai)
  โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Layout2)
  ประชุมโครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย ปี 2560 กรมอนามัย
  โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Ai)
  โครงสร้างการจัดทำ One page สำนักส่งเสริมสุขภาพ (Layout1)
  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5 (ปี 2560-2569)
  รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน "Strong Smart Smile" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอรืพอร์ท
  การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558
  ข้อมูลประชากรกลางปี 2559
  รวมเล่มการสาธารณสุขไทย 2554-2558
  ขอส่งรายงานการประชุมการนิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานเครืองข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  ขอส่งรายงานการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดำเนินงาน)
  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียน
  คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน
  การสำรวจพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30 - 70 ปี พ.ศ. 2556
  อนามัย 55 แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( เฝ้าระวัง )
  โครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการฯ
  เอกสารโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
  ชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  แบบประเมินตนเองกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2553 SOP
  รายงานพัฒนาการปี 50
  แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจการใช้ SOP
  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6
  สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร. 14
  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
  แบบสอบถามการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (GSHS)
  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ทิศทางสำหรับ พ.ศ. 2552-2553
  แบบฟอร์มการขอ User Account ระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Service)
  ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารด้านการส่งเสริมสุขภาพทางวิทยุชุมชน (สื่อสารการส่งเสริมสุขภาพทางวิทยุชุมชน)
  ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โดยใช้สื่อบุคคล)
  ผลงานวิจัย เรื่องสถานการณ์การเรียนการสอนเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2550 -2551
  การพูดต่อที่ชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการความรู้
  ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-12 เดือน ปี 2545-2551
  มาตรฐาน HPHNQA
  งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการสอนเพศศึกษาสำหรับค่ายเยาวชน
  สัปดาห์นมแม่แห่งโลก ปี 2550
  ดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์
  งานนำเสนอเรื่อง Healthy Thailand Workplace
  งานนำเสนอเรื่อง Healthy Thai Aging
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด