จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ปี 2558
 
 • แบบฟอร์มประเมินการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ปี 2558 (E-form) Download   New  
 
กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ปี 2557
 
 • แบบฟอร์มประเมินการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ปี 2557 รอบ 9 เดือน ( e - form ) Download

 

 • คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า ปี พ.ศ. 2556 Download
 • คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุน ปี พ.ศ. 2557 Download

 

 • แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 9 รอบ 6 เดือน  Download
ตัวชี้วัดที่ 9.7 ปี งบประมาณ 2554
 
ตัวชี้วัดที่ 9.7 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือ ดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2554 ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
 1. สื่อสารตัวชี้วัดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 2. สำรวจกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า และแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพภายใน 30 มีนาคม 2554
 3. กิจกรรมที่ผ่านการสำรวจดำเนินงานตามคู่มืิอปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าและประเมินตนเองแต่ละกระบวนการตามแบบฟอร์ม ( e - form ) Download
 4. สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด รอบ 9 เดือนและ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 16.6 ปี งบประมาณ 2553
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Download
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการที่สร้างคุณค่า กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Download
 3. แบบประเมินตนเองกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2553 Download
 4. ผลงาน SOP ปี 2553 Download
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ปี งบประมาณ 2552
 1. ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน Download
 

 

 

Copyright 2009 Bureau of Health Promotion ; Department of Health , Ministy of Pubic Health
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 0-2590-4000 I ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร 0-2590-4567 นายประสิทธิ์ โพธิ์ประยูร