ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมการอภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี"

วันที่ 24 มี.ค. 2559 13:00:47 (จำนวนคนอ่าน 866 คน)

กิจกรรมการอภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี"
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น ๑ กรมอนามัย

          เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 
อภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี" โดย 
  • พระอาจาร์ยวรวัฒน์  วรวฺฑฒโน   : วัดสร้อยทอง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
  • พระอาจาร์ยสมพงษ์  รัตนวํงโส     : วัดสร้อยทอง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
กล่าวเปิด การอภิปรายธรรม
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กล่าวรายงานการอภิปรายธรรม

พิธีกรดำเนินการอภิปรายธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4456, 4452
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข