)
 
โครงการนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยไร้ NCDs
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 วันที่ 23 กันยายน 2558