)
 
กำหนดการอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง
วันที่ 14 – 16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ 16 มกราคม 2558
 • นโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง โดย นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย <download>
 • สุขภาพและการเปลี่ยนแปลงในประชากรวัยทอง โดย ศ.พญ.สายพิณ พงษธา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <download>
 • เมตาบอลิกซินโดรมในวัยทอง โดย นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย อดีตนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย  <download>
 • ภาวะกระดูกพรุนกับวัยทอง โดย รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร ภาควิชาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <download>
 • รู้ทันโรคปริทันต์ รักษาฟันให้ถึง 80 ปี โดย ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์ คงขุนเทียน ภาควิชาโรคปริทันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <dowmload>
 • ประชุมกลุ่มย่อยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพวัยทอง 
  •  แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ กรมอนามัย
  • แพทย์หญิงทองทวี ศุภาคม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
  • ทีมนักวิชาการ จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

วันที่ 15 มกราคม 2558

 • ปัญหาสุขภาพจิตในวัยทอง โดย ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <download>
 • เทคนิคการให้คำแนะนำอย่างสั้นและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับบริการ โดย แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง <dowmload>
 • Sense of happiness (สัญญาณแห่งความสุข) โดย แพทย์หญิงทองทวี ศุภาคม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ <dowmload>
 • โภชนาการในวัยทอง โดย ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <download>
 • การออกกำลังกายสำหรับวัยทอง และฝึกปฏิบัติ โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  <dowmload>
 • ท่าฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์และคณะ <download>
 • รูปแบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพวัยทองในสถานบริการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โดย แพทย์หญิงทองทวี ศุภาคม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่  <download>
 • ระดมสมองวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง ในเขตสุขภาพ
  • แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ กรมอนามัย
  • แพทย์หญิงทองทวี ศุภาคม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
  • ทีมนักวิชาการ จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

วันที่ 16 มกราคม 2558

 •  ศึกษาดูงาน Club 4 : รูปแบบการดำเนินส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
  • จุดที่ 1 - คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
  • จุดที่ 2 - คลินิกออกกำลังกาย
  • จุดที่ 3 - คลินิก DPAC
  • จุดที่ 4 - คลินิกแพทย์ทางเลือก
ภาพกิจกรรมการอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง <download>
 
โปรแกรมคำนวนอาหาร File type Of excel <download>
 
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด