)
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน
 และคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11-14 " ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557
ณ โรงแรม เดอะ ริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
 

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

- บรรยาย "ทิศทางการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
โดย นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
Download
 
- "สุขอนามัยนักเรียนเพื่อการพัฒนา สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”
โดย นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Download
 
- ความสาคัญของการคัดกรองทางสุขภาพ ในเด็กวัยเรียนและปัญหาที่พบบ่อย
โดย อ.พญ. สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Download
 
- แนวทางการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น 
โดย อ.ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Download

 
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2557
 

 
- หลักการแนวคิดการทำงานส่งเสริมทันตสุขภาพใน ร.ร. ตชด. และสถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรมการบริโภค โดย ทพ.ญ.ปิยะดา ประเสริฐสม สำนักทันตสาธารณสุข
Download
 
- การดูแลสภาวะช่องปาก
โดย ทพ.ญ.พวงทอง เล็กเฟื่องฟู สำนักทันตสาธารณสุข
Download
 
- กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
โดย ทพ.ญ.กันยา บุญธรรม สำนักทันตสาธารณสุข
Download
 
- ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน
โดย นางผุสดี จันทร์บาง สำนักทันตสาธารณสุข
Download

 
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2557
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม
โดย นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Download
 
- ทักษะการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
โดย นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Download

ไฟล์เอกสารอื่นๆ

 
- คำสั่งกรมอนามัยที่.311.2557.pdf Download
  - กำหนดการประชุม.pdf Download
  - ทำเนียบผู้เข้าประชุม.pdf Download

 

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด