ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน >> เอกสารการประชุม
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 574 คน)
หัวข้อ
Download
1. Agenda
2. 5 ปี ผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (นพ.วัลลภ ไทยเหนือ)
3. ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองและประโยชน์ของการใช้ Ultrasound (นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์)
4. การบูรณาการงานของมูลนิธิพอ.สว. และมูลนิธิถันยรักษ์ (นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ)
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
6. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการสืบสานฯ (นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์)
7. แนวคิดใหม่ (New Paradigm) ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (เบญญภา มุฆชานันท์)
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ละออง แสนทิชา)
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (น้ำค้าง ฉ่ำสอน)
- การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รู้จักสำนักส่งเสริมฯ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อสำนักส่งเสริมฯ : เลขที่ 88/22 หมู่.4 ตำบล.ตลาดขวัญ ถนน.ติวานนท์ อำเภอ.เมือง จังหวัด.นนทบุรี รหัส 11000 โทร 0-2590-4567
 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Health Promotion : Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข